Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

Askeri okullara girişte “irticai faaliyetlere karışmamış olmak” şartı aranmayacak

+A -A
14:05 05-04-2021
Aklayanlar

Yönetmelik değişikliğinin yapılması gerektiğini söyleyenler, Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmemiş, net olmayan ifadelerin somutlaştırıldığını savunuyor.

 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar:
“Bunu teferruatlı bir şekilde görüştük, arkadaşlarımız ilgili makamlarla paylaşacak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalarla ne yapılacaksa yaptık, geçtiğimiz dönemde aldığımız dersler ile yönetmeliği daha etkin hale getirme gayretidir bu, herkesin daha iyi okuması gerekir, orada bir sorun yok.”Kaynak↗

Millî Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara:
"Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliğinin ‘Giriş Koşulları’ başlığını taşıyan 44’üncü maddesinde yer alan sübjektif değerlendirmelere tabi olan ve TCK’da suç olarak düzenlenmemiş olan muğlak ‘tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması’ şartı kaldırılarak yerine daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenleme öncekine nazaran daha kapsamlı, daha somut ve güncel mevzuata daha uygun olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.” Kaynak↗

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan:
“İrticai faaliyet farklı bir olay, terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.”Kaynak↗

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:
“İrticai faaliyet” diye her türlü yoruma açık olan bir kavram kaldırılıyor. Bunu da irticai faaliyetle mücadele eden, irticanın canına okuyan, hapislere tıkan bir yönetim yapıyor. Terör örgütleri ile bağlantılı iltisak diye tarif ettiğiniz zaman hiçbir tartışmaya yer olmaz. Kaldı ki o yönetmelik, o maddeden ibaret değil. Oraya gelen insanlar vatansever. Türk askerinde, Mustafa Kemal’in askerinde bulunması gereken ahlak, karakter, felsefe onlarda var. Onlarla ilgili maddeler de var.”Kaynak↗

Gazeteci Abdulkadir Selvi:
“Harp okullarına girişte “irtica” şartı kaldırıldı diye kıyamet koparılıyor. Yok 15 Temmuz’dan ders alınmamış da, yok Harp Okulları tarikatlara teslim edilecekmiş de... FETÖ, Harp Okulları’na ‘irtica’ düzenlemesinin olduğu tarihlerde yerleşti. Ahmet Zeki Üçok’un tespitlerine göre FETÖ’cüler tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin civarında. Demek ki yönetmelikte irtica maddesinin olması FETÖ’cülerin TSK’ya sızmasına engel olamamış.”Kaynak↗

Karalayanlar

Yönetmelik değişikliğine karşı çıkanlar “İrticai faaliyetlere karışmamış olmak” şartının kalkmasının tarikat ve cemaatlerin TSK içinde güçlenmesine sebep olacağını savunuyor.

TBMM Millî Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan:
“Sözüm ona yönetmeliği etkin hale getirmek için önceki yönetmelikte net bir şekilde tanımlanan; ‘yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması’ şartının yeni yönetmelikle kaldırılmasının cemaatlere alan açmaktan başka bir anlamı olamaz. Böylesi bir değişiklik masum bir değişiklikmiş gibi gösterilemez. Saray rejimi ve Sayın Bakan buradan irtica cümlesini ayıklayarak bence maksadını ortaya koyuyor. Üstüne basarak söylüyoruz, kışladan elinizi çekin. Bunun sonuçları bu millet için acı ile tecrübe edilmiştir.”Kaynak↗

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu:
“15 Temmuz’a sebep olan siyasi sağırlık ve körlüğün memlekete ödettiği bedeli bilmeliyiz. Bundan sonra, devletin kurumlarını yönetirken hangi ilkelerin önceleneceği, nelere dikkat edileceği daha önce yapılan hatalardan çıkarılacak. Geçmişte yaşamış olduğumuz 15 Temmuz alçaklığı, Ergenekon davaları, ordudaki siyasallaşma, devlet bürokrasisinde liyakatin önüne geçen taassup ortadayken yapılacak her düzenleme, ödediğimiz bedellere uygun yapılmalıdır.”Kaynak↗

Emekli askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok:
“Buradaki en önemli sorun şu: TSK içinde bir hiyerarşi var, komutan emreder astı, o emri yerine getirir. Fakat tarikat ve cemaatlerin içinde de bir hiyerarşi var. Orada da şeyh, şıh, ağabey bir şey istediğinde tarikat ya da cemaat mensupları onu yerine getiriyor. Tarikat ya da cemaat hiyerarşisi içine giren bir asker, komutanının değil, şeyhinin, şıhının, ağabeyinin emrini yerine getiriyor. Bu, TSK’nin yasal hiyerarşisinin bozularak illegal bir hiyerarşik düzeninin önünü açar.” Kaynak↗

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz
“Burada AKP’nin orduyu tamamen kontrol etmeyi amaçlayan bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Tarikatların, cemaatlerin okullara girişinin önü yasal olarak da açılmış oluyor. İktidarın, ‘bize yakın olursa tarikatların orduya yerleşmesinde hiçbir sorun yok’ anlayışının yansımasıdır. Görülüyor ki iktidar, geçmişten hiçbir ders çıkarmamış, bu yönetmelik bunun itirafı niteliğindedir.”Kaynak↗

Emekli Kurmay Albay Cengiz Köylü:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısıyla, TSK’nın geleneksel yapısıyla oynanıyor. Ülkemiz için hayırlı değil. Tarikatların ve ona benzer yapıların yerleşmesine yol açacak bir karar. Kimse dur diyemeyecek bundan sonra.Kesinlikle, 15 Temmuzlara yol açabilecek bir durum. Kullanılmaya müsait bir TSK yapısı ortaya çıkacak, siyasi nüfus yerleştiği zaman TSK için bir tehlikedir bu.”Kaynak↗

Gerçek Ne?

Askeri okullara giriş ile ilgili yönetmelikte düzenleme… Yapılan değişikliklerle artık bu okullara girişte,“irtica faaliyetine karışmamış olmak” şartı aranmayacak. Böylece, 28 Şubat sürecinde tartışmalara neden olan ve birçok subayın meslekten uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen ifade kaldırıldı.

Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 23 Mart 2021 tarihli sayısında yayımlandı.Bu yönetmeliklerle 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliği ve 2003 tarihli Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

“İrticaî faaliyetlere karışmamış olmak” şartının kalkması ne anlama geliyor, yeni düzenleme ne gibi sonuçlar doğuracak, yönetmelik değişikliğini savunanlar ve eleştirenler neler söylüyorlar? Gri gerçekler ne?

Kaldırılan madde:
Resmi Gazete 27.09.2001 ve 16.10.2003Harp Okulları Yönetmeliği ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği Giriş Şartları Madde 44 (c) bendi:
“Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması.”Kaynak↗Kaynak↗

İlave edilen madde:
Resmi Gazete 23.03.2021 Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ve Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği Giriş Şartları Madde 30 (p) bendi:
“Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti,iltisakıya da bunlarla irtibatı olmamak.”Kaynak↗

Değiştirilen madde:
Giriş Şartları Madde 30 (g) bendi:
“Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.”Kaynak↗

Paylaş:
yorum kuralları

Önemli gelişmeleri yakından takip et